top of page

Vedtægter for Danmarksfarver

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn Foreningens navn er valgt til at være Danmarksfarver.

Stk. 2 Foreningens hjemsted Foreningen Danmarksfarver har hjemsted i Storkøbenhavn.

§ 2 Foreningens formål er

Stk. 1 At engagere medlemmerne i socialt og kulturelt arbejde og forbedre medlemmernes faglige og personlige kompetencer. Hjælpe til at udvide medlemmernes horisont og kendskab indenfor de forskellige kulturer, samt afholde seminarer og konferencer indenfor integration, uddannelse, familie, børneopdragelse og mv.

Stk. 2 At udbyde forskellige aktiviteter såsom lektiehjælp, kurser, workshops, musik, kunst og sport.

Stk. 3 At arrangere kulturelle rejser og studieture nationalt og internationalt med henblik på at øge kendskabet til de forskellige kulturer og styrke dialogen mellem forskellige foreninger, kommuner og lande. Samt forbygge kriminalitet og mindske andelen af unge og voksne med adfærdsvanskeligheder i det danske samfund.

§ 3 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1 Enhver, som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag kan ansøge om medlemskab af foreningen. Ansøgningen om medlemskab afleveres skriftligt.
Stk. 2 Indmeldelse sker ved at udfylde et medlemsblanket, som arkiveres i foreningen.

Stk. 3 Foreningen kan optage ”Æresmedlemmer” når den skønner, personen har ydet en særlig indsats for Danmarksfarvers formål. Disse medlemmer er ikke forpligtet til at betale kontingent til foreningen og har heller ikke stemmeret ved generalforsamling.

Stk. 4 Kontingentet fastsættes hvert af generalforsamlingen i forbindelse med afholdelse af generalforsamling.
Stk. 5 Udmeldelse sker skriftligt, som enten sendes via mail eller brev, og dernæst bekræftes af sekretariatet.

Stk. 7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende handler i strid med foreningens formål og vedtægter. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der ikke agter at betale forfaldent kontingent.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til generel forsamling.

Stk. 3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter
A. Valg af dirigent

B. Valg af referent

C. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

D. Gennemgang af regnskab

E. Valg af bestyrelse, medlemmer eller repræsentantskabet stemmes/afgives her.

F. Indkomne forslag

G. Eventuelt

Stk. 5 Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen finder sted.
Stk. 6 I generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7 Forslag til ændring af vedtægterne skal efter reglerne forelægges til bestyrelsen til afgørelse som træffer beslutning.
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder herom med en motiveret dagsorden.
Stk. 9 Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage til generalforsamlingen, men kun dem der har betalt kontingent for perioden og som har været medlem i 2 år uden at have været i restance med betaling har stemmeret.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen skal bestå af personer, der går ind for foreningens målsætning som aktivt vil arbejde for dens virkeliggørelse.
Stk. 2 De ”økonomisk støttende stiftere” vælger en formand, næstformand og kasserer ud fra de opstillede kandidater efter intern afstemning for 1 år ad gangen.
Stk. 3 Bestyrelsen består mellem 5 til 7 medlemmer. Følgende poster indgår som minimum i bestyrelsen:

– Formand
– Næstformand
– Kasserer
– 2-4 Bestyrelsesmedlemmer

Stk. 5 Den daglige ledelse og medarbejdere er underlagt bestyrelsen som stab. Ansvarlige for disse funktioner udpeges af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at vælge 2-4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 6 Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, har formanden den endelige afgørelse. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut – af formue mindes der midler der indkommer i form af kontingenter, donationer, gaver og bidrag fra private og erhverv samt tilskud fra det offentlige.
Stk. 2 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Stk. 3 Regnskabet skal underskrives af formand, næstformand og kasserer.

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1 Foreningen tegnes af samlede bestyrelse eller formanden og næstformanden i foreningen med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

§ 11 Opløsning

Stk. 1 I tilfælde af likvidation eller opløsning af foreningen doneres værdierne ved opløsning til en velgørenhedsforening.

Dato juli 2017

Danmarksfarver NO WHITE.png
bottom of page