top of page

Foreningen Danmarksfaver byder jer velkommen!

dkshvad.PNG

Danmarksfarver blev etableret i 2015 af vores nye bestyrelse. Foreningen havde tidligere eksisteret under navnet Mevlana Kultur Center. I 2015 blev bestyrelsen enig om at ændre foreningens mål, vision og retning.

Grunden til navnet Danmarksfarver er fordi, vi er en forening der henvender sig til alle som interesserer sig for kultur, sport, kunst, sociale aktiviteter, samvær samt personlig og faglig udvikling.
Vi mener, at vi alle kan være med til at bidrage bedre til vores samfund ved at dyrke vores egenskaber og kompetencer sammen uanset etnicitet, race, kultur, sprog og religion. Så længe man er åben, social og imødekommende.

Danmarksfarvers formål er, at engagere medlemmerne i socialt og kulturelt arbejde samt arbejde med personlig udviklings kurser og udvide den enkeltes forståelse, accept og viden af andre kulturer. Ved at se, opleve og forstå andre kulturer med en styrket personlighed, vil det udvikle den enkeltes livskompetencer og bidrage den til en bedre dialog mellem hinanden i samfundet. Det hele er med til at styrke den enkeltes selvtillid og selvværd i hverdagen.
Al sammen krydset med en god portion humor, hygge og socialt samvær.

Danmarksfarvers værdier er;

 • Kulturel og social aktiviteter og personlig- og faglig kurser.

 • At udvikle gensidig respekt, accept, tolerance og ligeværd for alle medlemmer.

 • At være en social forening hvor kærlighed, omsorg, tillid og rummelighed er i fokus.

 • At have et fundament der hviler på uddannelse, anerkendelse, selvværd, mod, ansvarlighed og dialog.

 • At være autentisk, faglig, imødekommende og reflekterende.

Danmarksfarvers vision er at fokusere på følgende områder;

 • Foreningen summer af liv både dag og aften og klubaktiviteter hele året.

 • Kreativitet; kulturelle udlandsrejser, konferencer, seminar og coaching.

 • Æstetik; kunst, musik, grill- & kulturaftener.

 • Motionering; sport og sammenhold.

Bestyrelsen

 • Vedtægter for Foreningen Danmarksfarver
  § 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen Danmarksfarver og har hjemsted i Rødovre Kommune. § 2 Formål Skt. 1 Foreningens formål er, at aktivere medlemmer socialt og kulturelt gennem forskellige sociale aktiviteter, dialogskabende events, dannelseskurser og sportslige engagementer således at vi interagerer aktivt og bidrager til det lokalsamfund, vi er en del af. Ved brug af rollemodeller og rigtige platforme, agter foreningen at fremme lyst og gejst hos medlemmerne til at aktivt at deltage i foreningsaktiviteter og ydermere engagerer sig i foreningslivet. Danmarksfarver er en frivillig forening og arbejder ud fra værdierne gensidig respekt og mangfoldighed, hvor der er plads til alle. § 3 Medlemmer Stk. 1 Enhver uanset etnicitet, tro eller køn som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag kan ansøge om medlemskab af foreningen. Ansøgningen om medlemskab afleveres skriftligt. Stk. 2 Indmeldelse sker ved at udfylde et medlemsblanket, som arkiveres i foreningen. Stk. 3 Foreningen kan optage ”Æresmedlemmer” når den skønner, personen har ydet en særlig indsats for Foreningen Danmarksfarvers formål. Disse medlemmer er ikke forpligtet til at betale kontingent til foreningen og har heller ikke stemmeret ved generalforsamling. Stk. 4 Udmeldelse sker skriftligt, som enten sendes via mail eller brev, og dernæst bekræftes af foreningen. Stk. 5 Ved udmeldelse refunderes ingen del af det betalte kontingent. § 4 Kontingent Stk. 1 Størrelsen af årskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Stk. 2 Årskontingentet for i år (2019) udgør 300 KR. og medlemskabet indtræder først efter indbetaling. § 5 Eksklusion Stk. 1 Bestyrelsen har myndighed for at ekskludere et medlem, hvis vedkommende handler i strid med foreningens formål og vedtægter, eller ikke agter at betale forfaldent kontingent. For at ekskludere et medlem, kræves der, at mindst 2/3 dele af bestyrelsen er enig i beslutningen. § 6 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til generelforsamling. Stk. 3 Indkommende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 4 Alle medlemmer har ret til at deltage til generalforsamlingen, men kun dem som har betalt kontingent for perioden og som har været medlem i et år har stemmeret. Stk. 5 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter A. Valg af dirigent B. Valg af referent C. Bestyrelsens beretning til godkendelse D. Gennemgang & godkendelse af regnskab E. Fastsættelse af kontingent F. Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, revision og mv. G. Diskussion af indkomne forslag H. Eventuelt Stk. 6 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller et flertal af bestyrelsen eller såfremt 2/3 dele af de stemmeberettigede medlemmer af foreningen anmoder herom af en motiveret dagsorden. Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 21 dages varsel. Forslagene til en ekstraordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før ekstraordinær generalforsamling finder sted. § 7 Bestyrelse Stk. 1 Bestyrelsen er den øverste organ, og er foreningens daglige ledelse. Stk. 2 Bestyrelsen skal bestå af personer der går ind for foreningens målsætning som aktivt vil arbejde frivilligt og ulønnet for dens virkeliggørelse. Stk. 3 På generalforsamlingen vælges bestyrelsen ved et demokratisk valg for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Stk. 4 Følgende poster indgår som i bestyrelsen Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 2-4 personer Stk. 5 Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, har formanden den endelige afgørelse. § 8 Økonomi Stk. 1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut – af formue mindes der midler der indkommer i form af kontingenter, donationer, gaver og bidrag fra privat og erhverv samt tilskud fra det offentlige. Stk. 2 Regnskabsåret for foreningen er 1. januar – 31. december. Stk. 3 Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse. § 9 Tegningsregler Stk. 1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller formanden og næstformanden med to bestyrelsesmedlemmer. § 10 Vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. § 11 Opløsning af foreningen Stk. 1 I tilfælde af likvidation eller opløsning af foreningen doneres værdierne ved opløsning til en velgørenhedsforening.
 • Økonomisk- og frivillig støtte
  ØKONOMISK STØTTE I Danmarksfarver får vi vores økonomi til at hænge sammen via medlemmernes kontingenter samt støtte fra både private og virksomheder. Der modtages støtte i form af et fast månedligt beløb og engangsbeløb. Endvidere bliver der også bidraget i form af rabatter, aktiviteter, kompetence givende kurser og m.m. Ønsker du at støtte os økonomisk, kan du gøre det ved at sende os en mail. FRIVILLIG STØTTE Danmarksfarvers rygsøjle er de frivillige som udfører arbejdet i foreningen. Arbejdet er ikke kun udbydelse af aktiviteter, med det formål at udvikle personligt og fagligt, men indebærer også ledelses- og driftsarbejde såsom bestyrelsesarbejde, analyse af effekten af vores indsats, vedligeholdelse af lokaler m.m. Brænder du inde med en god ide eller et godt projekt som du kan bidrage med, og ønsker du at gøre en forskel, så kan du kontakte os via mail eller på telefon. BANK OPLYSNING Betalinger af kontingenter, støtte og andet kan både laves via bank overførsel eller Mobilepay. Danske Bank Reg. nr. 1551 & Konto nr. 0010602041 Reference: Skriv venligst hvad det er du overfører – “kontingent”, “støtte”, “sponsor”. Vores tlf. nr. er 34348 Skriv venligst hvad det er du overfører – “kontingent”, “støtte”, “sponsor”.
 • Samarbejdspartner
  Danmarksfarver ønsker at være en attraktiv og god samarbejdspartnere på tværs af forskellige skoler, foreninger, virksomheder, organisationer, kulturinstitutioner, naboer og borgere. Samarbejdet er noget der styrker vores bånd til fælles formål, nemlig at formår at fremme bygge bro til de forskellige kulturer der er i Danmark. ​ Via et godt samarbejde styrker man selve foreningens formål og samtidig udvikles foreningens netværk og de faglige kompetencer. Det sætter vækst i større arbejde i at kunne nå ud til flere personer. Nå vi som frivillige mødes og opbygger netværk og styrker til de sociale aktiviteter, så dyrker det som udgangspunkt også integrationen. ​ Samarbejde med virksomheder gør, at vores medlemmer af foreningen kan få rabatter på ting og udstyr de køber. Det gavner både den enkelte, men sandelig også virksomheden, som også får skabt en markedsføring. ​ Hvis du ønsker at være vores næste samarbejdspartner, så kontakt os på telefon eller mail.
 • Hvor er vi?
  Ring gerne, hvis du planlægger at besøge os, da vi kan være ude af huset nu og da. Valhøjsalle 190, 2610 Rødovre Tel: +45 2230 5829 Email: info@danmarksfarver.dk
Danmarksfarver NO WHITE.png
bottom of page